§1 Postanowienia ogólne

 1. Łowisko Jesiotrowo, dalej jako „łowisko”, oferuje usługi z zakresu rekreacji i sportu, w szczególności udostępnia możliwość amatorskiego połowu ryb, wypoczynku, edukacji przyrodniczej, a także organizacji imprez plenerowych i sportowych.

 2. Wędkowanie na łowisku, jest dozwolone wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oraz opłaceniu ZEZWOLENIA na połów ryb.

 3. Osoba wchodząca na łowisko potwierdza jednocześnie zapoznanie się oraz akceptację niniejszego regulaminu.

 4. W celu zachowania bezpieczeństwa, ładu i porządku łowisko jest całodobowo monitorowane. Informacja dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

 5. Łowisko jest czynne od 7:00 do 18:00. Brama wjazdowa jest otwarta od godz. 7:00 do godz. 18:00.

 6. Telefon na łowisko: +48 780 032 415.

 

§2 Rezerwacja stanowisk oraz zezwolenia na wędkowanie

 1. Rozpoczęcie łowienia jest dozwolone po wcześniejszej rezerwacji stanowiska albo po uzyskaniu ZEZWOLENIA na wędkowanie, wydawanego na miejscu przez opiekuna łowiska.

 2. Rezerwacja stanowiska jest możliwa w systemie rezerwacyjnym na stronie www.stawypecickie.com. Gwarancja rezerwacji określonego stanowiska jest możliwa jedynie po dokonaniu przedpłaty (zadatku) w systemie rezerwacyjnym.

 3. W razie wypadków losowych i braku możliwości przyjazdu na łowisko, wędkarz ma prawo złożyć reklamację za pośrednictwem adresu e-mail. Reklamacja podlega rozpatrzeniu w terminie 3 dni. Uznanie reklamacji i zwrot przedpłaty (zadatku) będzie rozpatrywany indywidualnie z zastrzeżeniem, że warunki atmosferyczne nie mogą być podstawą do zwrotu wpłaconej przedpłaty (zadatku). Zwrot przedpłaty (zadatku) przysługuje jedynie w sytuacji pełnej pokrywy lodowej na zbiorniku łowiska.

 4. Wędkarz przyjeżdżający na łowisko ma obowiązek zgłosić się do rybaczówki w celu uzyskania ZEZWOLENIA.

 5. W czasie trwania zawodów wędkarskich o dostępności stanowisk decydują opiekunowie łowiska.

 6. Każdy wędkarz, który ma zamiar przyjechać na łowisko z osobą towarzyszącą musi wcześniej o tym fakcie powiadomić opiekuna łowiska. Osoba towarzysząca ponosi opłaty przewidziane w cenniku.

 7. Cennik opłat za łowienie znajduje się u opiekunów łowiska, w rybaczówce oraz na stronie internetowej.

 

§3 Stanowiska oraz wymagania dotyczące wędkowania

 1. Dla wędkarzy wyznaczonych zostało 20 stanowisk oraz 2 stanowiska techniczne, oznaczone na brzegu numerami.

 2. Obowiązkiem każdego wędkarza (po uzyskaniu ZEZWOLENIA na wędkowanie) jest dokładne sprawdzenie stanu stanowiska oraz zgłoszenie ewentualnych uszkodzeń lub miejsc ingerencji w środowisko gospodarzowi lub opiekunom łowiska. Jeżeli uszkodzenia materialne nie zostały wcześniej zgłoszone, koszty naprawy ponosi osoba korzystająca ze stanowiska.

 3. Łowisko udostępnione jest dla wędkarzy łowiących rożnymi metodami poza spinningiem.

 4. Każdy wędkarz ma prawo łowić maksymalnie na 2 wędki.

 5. Każdy wędkarz ma obowiązek zdezynfekować podbierak przed wejściem na łowisko w pojemniku ustawionym przy rybaczówce.

 6. Każdy wędkarz ma obowiązek posiadać na stanowisku i używać:

 • mata,
 • podbierak,
 • przyrząd do wyhaczania ryb,
 • mile widziany jest preparat do dezynfekcji.
 1. Dopuszcza się możliwość zanęcania, sondowania i łowienia tylko w obrębie stanowiska.

 2. Zakazuje się wywożenia zestawów i zanęt ze środków pływających.

 3. Każdy wędkarz ma obowiązek okazania sprzętu opiekunowi łowiska na każdego jego żądanie. W przypadku użytkowania sprzętu niezgodnego z wymaganiami niniejszego regulaminu, o czym decyduje opiekun łowiska, wędkarz może zostać usunięty z łowiska bez prawa do zwrotu opłaty za ZEZWOLENIE.

 4. Wypożyczenie sprzętu na łowisku wiąże się z odpowiedzialnością materialną za ewentualne uszkodzenia. Wędkarz jest zobowiązany sprawdzić stan wypożyczanego sprzętu przy odbiorze. Wszelkie późniejsze zgłoszenia nie będą akceptowane, lecz rozliczane finansowo.

 5. Wypożyczony na łowisku sprzęt po zakończonym wędkowaniu należy oddać obsłudze łowiska.

 

§4 Obchodzenie się z rybami

 1. Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz zabierania jakichkolwiek gatunków ryb.

 2. Hol ryby powinien trwać jak najkrócej. Złowione ryby, inne wskazane w punkcie powyżej należy po zakończeniu łowienia delikatnie wpuścić do wody.

 3. Zakazuje się przetrzymywania złowionych ryb w siatkach.

 4. W przypadku gdy wypuszczona ryby nie odpływa, należy spróbować delikatnie ją dotlenić. Jeśli ryba nie reaguje, należy bezzwłocznie powiadomić o tym gospodarza lub opiekuna łowiska.

 5. W sytuacji zauważenia bardzo mocnych zranień lub niepokojących zmian skórnych (owrzodzenia, wysypki, guzy) należy bezzwłocznie powiadomić opiekuna łowiska.

 

§5 Przepisy porządkowe

 1. Każda osoba opuszczająca stanowisko zobowiązana jest pozostawić po sobie porządek pod rygorem braku możliwości uzyskania ZEZWOLENIA na wędkowanie w przyszłości.

 2. Śmieci należy zabrać z łowiska ze sobą lub pozostawić w kontenerze przeznaczonym do tego celu.

 3. Ze względu na siedliska ptaków na terenie Stawów Pęcickich, obowiązuje zakaz wstępu dla zwierząt domowych.

 4. Na łowisku zabrania się:

  1. zaśmiecania terenu łowiska, linii brzegowej i zbiornika,

  2. niszczenia, wycinania oraz łamania drzew, roślin i krzewów,

  3. niszczenia mienia łowiska,

  4. rozpalania ognisk,

  5. kąpieli w łowisku,

  6. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC,

  7. głośnego zachowywania się i zakłócania prywatności innym osobom przebywającym na łowisku,

  8. nadużywania alkoholu,

  9. zażywania środków odurzających,

  10. spiningowania oraz łowienia na żywą, sztuczną i martwą rybkę,

  11. pozostawiania wędek z zestawami w wodzie bez nadzoru,

  12. nęcenia surowymi zbożami (tj. kukurydza, łubin, pszenica, jęczmień) oraz paszami,

  13. używania plecionki na kołowrotku jako linki głównej,

  14. pozostawiania w wodzie jakichkolwiek markerów,

  15. wjeżdżania i pozostawiania na stanowisku i w jego obrębie samochodów (z wyjątkiem wyznaczonych do tego celu miejsc po uzgodnieniu tej kwestii z opiekunami łowiska),

  16. prezentowania reklam i prowadzenia marketingu we wszelkiej formie bez ZEZWOLENIA gospodarza lub opiekunów łowiska.

 5. Osoby, które dokonały zniszczenia mienia na łowisku mogą być pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

 6. W trakcie pobytu na łowisku zakazuje się poruszania pojazdami do czasu zakończenia wędkowania i wyjazdu z terenu łowiska. W nagłych przypadkach należy kontaktować się bezpośrednio pod nr tel. +48 780 032 415.

 7. Wędkarze biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilną w związku z ewentualnymi zdarzeniami zagrażającymi ich życiu lub zdrowiu, podczas pobytu na łowisku.

 8. Gospodarz łowiska nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na łowisku oraz za parkowane samochody.

 9. Niedozwolone jest użyczanie wędek w ramach swojego limitu (maksymalnie 2) osobom towarzyszącym nie posiadającym ZEZWOLENIA na połów ryb za wyjątkiem dzieci do lat 10.

 10. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie Łowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, które w pełni ponoszą za nie odpowiedzialność.

 

§6 Przepisy końcowe

 1. Złamanie zasad określonych w niniejszych regulaminie spowoduje natychmiastowe usunięcie takiej osoby z łowiska, unieważnienie ZEZWOLENIA bez zwrotu jego kosztów, a także odmówienie sprzedaży ZEZWOLENIA w przyszłości.

 2. Gospodarz oraz opiekunowie łowiska mają prawo w sytuacjach wyjątkowych bez wcześniejszego powiadomienia wędkarzy podjąć leczenie ryb poprzez zabieg podania leków do wody jak również zamknąć akwen na czas zawodów wędkarskich, zarybiania, ewentualnego leczenia ryb lub z innych powodów. Za zamknięcie łowiska nie jest zwracana żadna rekompensata. Zwrotowi podlega wniesiona przedpłata rezerwacyjna (ZADATEK).

 3. Osoby, które wykupią ZEZWOLENIE podczas wędkowania mogą filmować i robić zdjęcia złowionym rybom. Osoby są proszone o udostępnienie tych filmów i zdjęć w pierwszej kolejności gospodarzom łowiska, jeszcze przed publicznym ich okazaniem. W razie konieczności zastosowanie ma oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Do ochrony danych ww. osób zastosowanie ma klauzula informacyjna, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 4. Osoby akceptujące postanowienia niniejszego regulaminu niniejszym wyrażają zgodę na archiwizowanie danych kontaktowych: imienia, nazwiska, nr telefonu oraz adresu e-mail.

 5. Osoby akceptujące postanowienia niniejszego regulaminu mogą wyrazić zgodę na:

 1. przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych (w tym oznaczanie z imienia i nazwiska i umieszczaniu zdjęć z wizerunkiem osobistym na portalach społecznościowych prowadzonych przez łowisko),

 2. komercyjne nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku osobistego do materiałów reklamowych związanych z działalnością Łowiska (w szczególności filmy wideo, zdjęcia, plakaty)

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z klauzulą informacyjną, stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu.

 2. Przed opuszczeniem terenu łowiska należy udostępnić sprawdzenie rzeczy osobistych (np. otwarcie torby, itp.) opiekunowi łowiska.

 3. Wszelkie przypadki kłusownictwa, kradzieży stanowią czyny niezgodne z prawem i będą zgłaszane na Policję lub do Prokuratury celem przeprowadzenia stosownego postępowania karnego.

 4. Za zabranie ryb z łowiska niezgodnie z obowiązującymi zasadami regulaminu, ustala się kwotę grzywny w wysokości 1 tysiąca złotych za 1 kilogram ryb (zabrane ryby podlegają zwrotowi).

 5. Prawo do interpretacji Regulaminu w sytuacjach spornym przysługuje opiekunowi Łowiska.

 6. Pierwszeństwo w rozstrzyganiu wszelkich sporów ma koncyliacja.

 7. Gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

 

 

Załącznik nr 1

 

Informacja dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego

 

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Władysław Kwaśny „Kwaśny” z siedzibą przy ul. Księdza Michała Woźniaka, nr 44, 05-806 Suchy Las.

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: stawypecickie@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

Rodzaj zbieranych danych osobowych

Monitoringiem wizyjnym objęto cały obszar łowiska, położony w rejonie Stawów Pęcickich.

Obszar monitorowany jest oznaczony w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków z symbolem kamery. Rejestracji i zapisowi danych na rejestratorze podlega tylko obraz (bez dźwięku).

Cel przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na łowisku.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię administratora danych.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-19 RODO, w  szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, prawo do usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania, jak również w określonych sytuacjach, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, określone w art. 21 RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 

Załącznik nr 2

Klauzula informacyjna RODO

 

Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

 

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Władysław Kwaśny „Kwaśny” z siedzibą przy ul. Księdza Michała Woźniaka, nr 44, 05-806 Suchy Las.

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: stawypecickie@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

Pozyskanie danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe pozyskaliśmy w drodze kontaktu z nami drogą telefoniczną, mailową, osobiście, poprzez system rezerwacyjny na stronie internetowej.

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych:

 1. wykonania na Pana/Pani rzecz umowy o świadczenie usług z zakresu rekreacji i sportu lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1. lit. b RODO)

 2. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków podatkowych oraz obowiązków z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1. lit c RODO)

 3. realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1. lit f RODO).

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji umowy o świadczenie usług z zakresu rekreacji i sportu, a następnie przechowywane w celach archiwalnych.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-19 RODO, w  szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, prawo do usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania, jak również w określonych sytuacjach, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, określone w art. 21 RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Załącznik nr 3

 

Oświadczenie autora

Zgoda na wykorzystanie fotografii/materiałów filmowych

 

 

……………………………………………………., …………….......

(miejscowość i data)

 

Ja niżej podpisany/a – …………………………………………………………………………………….……………………., zamieszkały/a ………………………………………………………………………………….…………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...,

wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację przez Władysław Kwaśny „Kwaśny” z siedzibą przy ul. Księdza Michała Woźniaka, nr 44, 05-806 Suchy Las, zdjęć mojego autorstwa/materiałów filmowych zrobionych na terenie Stawów Pęcickich. Zgoda obejmuje bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie zdjęć/materiałów filmowych na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.). Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym wizerunku w celu upublicznienia w materiałach informacyjnych i promocyjnych, w tym na portalach społecznościowych i na stronie internetowej.

 

 

 

………………………………………………………………………….

(czytelny podpis autora zdjęć/materiałów filmowych)

Regulamin Łowiska Jesiotrowo z dnia 03.06.2022 r.